Mistrzostwa Red Scorpiona - turniej WFB / Championship of Red Scorpion - WFB turnamentW poprzednią sobotę (tzn w nocy z soboty na niedzielę) odbył się drugi co do ważności turniej WFB w moim kalendarzu. Był to turniej o Mistrzostwo Klubu „Red Scorpion” organizowany przez Beliala.
Na turnieju stawiło się 8 osób (więc było fajnie kameralnie) a zmagania o tytuł Mistrza rozpoczęły się około godziny 21. 

Last saturday (ie during the night from Saturday to Sunday) held second most important WFB tournament in my calendar. It was a tournament for the Championship of "Red Scorpion" organized by Belial. The struggle for the title of “Red Scorpion Champion” started around 21 o’clock.

Oto armia, którą postanowiłem powalczyć na turnieju:
That was army:

Savage orc big boss (armour of Destiny)
Savage orc shaman (II poziom, sivejir’s hex scroll - my favorite magic item)
26 Savage orc big ones (additional weapon, full command group)
5 trolls
1 orc boar charion
1 goblin spear Chucka
1 doom diver
1 giant (moja ulubiona postać w armii - my favorite unit )

 Savage orc shaman
 Doom diver
 Trolls
 Archers
 spearchucka, orc chariot


Graliśmy jeszcze bez aktualnej erraty GW dotyczącej „End of Times”, armie na 1200 pts z pewnymi drobnymi modyfikacjami zasad. Generalnie bardzo fajne zasady wg. Mnie (dla zainteresowanych „link do zasad”)
We played without the current GW errata on the "End of Times", and with armies of 1200 pts with some minor modifications to the rules.

Battle 1 - Lizardmen (Cichy)

Saurus scar veteran on cold one
Saurus scar veteran  BSB on coldone
6 saurus cold one riders
2 kohorts of skink ( ~14 each)
2 regiments of skink in skirmish (10 each)
4 ripperdactyl riders
3 terradon riders
1 salamander hunting pack


 

Szybka bitwa. Prawa flanka zdominowana przez orczy rydwan który niszcząc oddział skinków wpada w jeźdźców na ripperdactylach i ich również niszczy, wszystko pozostałe na tej flance ucieka. W trzeciej turze na tej flance nie było już nic poza rydwanem i trollami które w sumie nie miały z kim walczyć. Rydwan zniszczył oddział skinków i ripperdaktyle a jedna z kohort i salamandra uciekły.


Na lewej flance gigant i orczy łucznicy którzy nie zdali animozji wpadają w skinków a następnie w jeźdźców na terradonach których również wybijają. Gigant w walce zjada jednego ze skinków a kolejnych pięciu zadeptuje.


 W centrum oddział wojowników na zimnokrwistych zostaje dorwany i przegoniony przez dzikich orków. W walce ginie generał jaszczuroludzi.


Wynik 20:0.
W bitwie tracę jedynie balistę i dwóch dzikich orków.  Cichy miał pecha przy rzutach na panikę jednak rzutów tych było tak dużo że w sumie któreś musiał oblać. Moje oddziały natomiast wykonały dokonałe szarże (rydwan dojeżdżał przy wyrzucie 10 a orkczy łucznicy 9).


Fast battle. The right flank dominated by the orc chariot which falls into the skink skirmishers and after destroying them override the ripperdactyle riders which were destroyed also in the next turn. Everythign else on the right flank runs away (skink kohort and salamander huntint pack). In the third round on that flank, there was nothing out of the chariot and my trolls.

On the left flank the giant and orc archers (who did not pass animosity, fall into skink skirmishers and after exterinating them overrun into the terradon riders which was destroyed also in next turn). Giant in the fight ate one of skink and a five further were trampled.


In the center, savage orcs got the coldone riders and defeated them. In this clash the lizardmen General was killed. Next turns was only a chase for lizardmen heads.


Result 20: 0.


In this battle I lost only two savage orcs and one spearchucka. The “Cichy” (“Quiet”) was unlucky with dices for panic tests, however, there was so much of them that he had to fail some.


2 battle - Daemonos of Chaos (Nayan)

Herald of Nurgle (1 lv, ASF, +1 to hit)
24 plaguebearers
4 beast of nurgle
5 flesh hounds of Khorne
1 skull cannon of khorne


Demony szybko podchodzą do przodu. 
Łucznicy szarżują na psy khorna po wyczerpującym biegu, wygrywają walkę ale nie niszczą psów i w kolejnej turze zostają pokonani i przegonieni.
Gigant wchodzi głęboko w linię wroga unikając bestii, wpada przed działo khorna jednak zostaje rozniesiony na strzępy podczas jego szarży (6 impaktów zakończyło sprawę).


Łączona szarża dzikich orków, rydwanu i trolli na flankę plaguebearersów,  sprawia że siły demonów znacznie maleją jednak ciągle jeszcze utrzymują się w walce. W pojedynku generał demonów zadaje ranę generałowi orków. W kolejnej turze demony zostają znacznie wzmocnione (+3 do toughness) jednak ich generał w będący w pojedynku zostaje zamieniony w żabę i ginie rozszarpany przez dzikiego orka.


W kolejnej turze do walki wpadają bestie i działo. Dzicy orkowie łamią się i uciekają ale trolle i rydwan zostają w walce.
W ostatniej turze rydwan zostaje zniszczony przez plaguebearersów a trolle przez bestie. Oddział dzikich orków szarżuje w psy khorna które zagryzają generała orków i zostają przy zyciu.
17:3 dla demonów
W końcówce połasiłem się na 170 pts za psy khorna ale nie przewidziałem że psy khorna będą tak twarde. Zabiłem tylko jednego a one zeżarły mi generała i w sumie straciłem blisko 300 pts.

 Demons quickly go ahead.
Orc archers charge for dogs of Khorne after an exhausting run, they win the fight but do not destroy the dogs. Orcs was destroyed in the next turn.

Giant enters deep into enemy lines to avoid the beast of Nurgle. He went before Skulcannon of Khorne and he was crushed to pieces during the charge (6 impacts hits finished the matter).
Combined charge of savage orcs, chariot and the trolls to the flank of plaguebearers makes the power of demons much weaker, however, they still persist in the fight. Orcs general gain a wound in a challenge with herald.

In the next round, the demons was much tougher (+3 toughness), but their general  (in challenge with orc general) was turned into a frog (Sivejir’s Hex scroll) and dies torn apart by savage orc.
In the next round the beasts of Nurgle and cannon came into the fight . Savage orcs was broken and fled, but trolls and chariot were still in combat.
In the last round, the chariot was destroyed by plaguebearers, and the trolls by beasts. Charges Savage Orcs charges the Flash hounds of Khorne, that bite and kill orc’s general.


17: 3 for demons


In the end I wanted to get 170 pts for flash hounds of Khorne. I had not anticipated that the dogs Khorne will be so hard to beat. I killed one and only one, and my general were eaten so I lost a total of nearly 300 pts.

3 battle - Dwarfs (DużyPaweł)

Dwarf Thane general
Dwarf Thane
Engineer
12 scouts
22 longbeards
1 gyrohopter
1 canon
1 organ gun

Cała armia krasnoludów stacjonuje w jednym z naroży pola bitwy natomiast orkowie szeroką ławą biegną w ich stronę. Pierwsze strzały niszczą balistę a doom diver rozwala się sam pozbawiając mnie możliwości osłabienia krasnoludów przed walką wręcz.
Orkowie ciągle biegną ale ostrzał krasnoludzkich maszyn jest druzgocący. Do walki dochodzi tylko 3 dzikich orków i to tylko dlatego że zostali przeniesieni przy pomocy „hand of Gork”. Udaje im się mimo to zniszczyć obie maszyny i zabić inżyniera.
Podczas ostrzału z armaty ginie także gigant a w walce z długobrodyni zostają wycięte trolle (po uprzednim wypaleniu przez Fiery ring of thori).
Po walce zostały mi strzępy dzikich orków, łucznicy i mocno nadwyrężony rydwan.
13:7 dla Krasnoludów
Paweł niemiłosiernie strzelał z dział. Organ gun siało spustoszenie i w sumie ledwo doszedłem do walki wręcz. 

The whole army of dwarves stationed in one of the corners of the battlefield while the orcs wide bench running toward them.

The first shots destroy the spearchucka and doom diver smashes himself depriving me of the possibility of weakening the dwarves before the fight will start.
Orcs still running but the Dwarf organ gun is devastating. Only 3 savage orcs with general get to hand to hand fight (and it is only because they have been moved using the "hand of Gork" spell). They manage to still destroy both the machine and kill the engineer.
During the firing of a cannon also the giant was killed. Longbeards fought with trolls and cut them to the pieces (after firing the fiery ring of Thori).


After the fight, I had few of savage orcs, orc archers and heavily strained chariot (general and shaman also).


13: 7 win for Dwarfs
DużyPaweł mercilessly shot with machines. Organ gun sow total desolation in my ranks.Ostatecznie zajmuję piąte miejsce. Mogło być lepiej ale ważne że sobie fajnie mogłem pograć.
Finaly I’m the fifth. It could be better … next year I will be prepared.

Poniżej pełne wyniki (standings)
1. Nayan (Daemons) 50 Pts
2. Burack (Vampire counts) 38 Pts
3. DużyPaweł (Dwarfs) 37 Pts
4. Nathan (Beastmen) 33 Pts
5. Asterix (Orcs and goblins) 30 Pts
6. Belial (Chaos dwarfs) 19 Pts
7. Cichy (Lizardmen) 18 Pts
8. Szczur (Chaos warriors) 15 Pts

Comments