WFB - Blood in Badlands - Next Autumn battles


Armies wchich was fighting at this time:


Map of actual situation (fighting armies are marked in colour)

Kalengil (HE) – Hagane (Dem)
Elfy wysokie Kalengila poraz kolejny wykorzystały swoje umiejętności żeglarskie i wysadzili desant w okolicach „Giant stomping grounds”.  Teren te należały do Manfreda (Imp) ale także Hagane (demon) postanowił najechać te ziemie. Armia elfów wysokich wyraźnie dążyła do starcia jednak sprytne zagrania demonicznego generała spowodowały że wymanewrowano największe oddziały elfów (kawalerią dragon princes, i oddział białych lwów).
Elfowie nie zdołali pokonać demonów i ponownie musieli wycofać się na swoje łodzie.


Kalengil’s High elves once again use their sailing skills and landed in the vicinity of "Giant stomping grounds". The area belonged to Manfred (Imp) but also Hagane (demon) decided to invade the land and take it to his realm as easy trophy. The army of high elves sought to clash with daemons but clever strategy of Hagane let him outmaneuvered the largest branches of the Elves (dragon princes cavalry and white lions regimens).
The elves did not manage to defeat the demons and once again had to retreat to their boats.
They was driven back to their lands, and Hagane conquer the territory.

Quetzalcoatl (Liz) – Tsunoitami  (Dem)
Na południu miało miejsce pierwsze starcie jaszczuroludzi w badlands. W walce o pustkowia starli się z demonami Tsunoitami – najnowszym sprzymierzeńcem demonów. Liczne oddziały jaszczuroludzi trzymały się w walce bardzo dzielnie jednak ostatecznie zostali pokonani w bardzo wyrównanej walce. Demony przyłączyły kolejne terytorium do swoich ziem tworząc największe królestwo w tych okolicach.
In the south, the first battle of lizardmen in the badlands took place. In the battle of the wilderness They clashed with demons of Tsunoitami - newest ally of demons. Numerous regiments of lizardmen (temple guard and cold one riders) kept up the fight very bravely but finally They were defeated in a very balanced fight.
Demons joined another territory to their lands and created the biggest kingdom in this area.


Oswald (Imp) – Garnizon Ekrund
Imperialna armia Oswalda stanęła pod murami Ekrund poraz drugi. Odnowione siły ludzi z impetem ruszyły w kierunku twierdzy chcąc szybko rozprawić się z demonicznymi obrońcami. Obrona znowu była bardzo silna jednak tym razem dodatkowo została wzmocniona przez wiatry magii które były zdecydowanie „demoniczne”. Po ciężkiej bitwie ludziom ponownie nie udało się przejąć twierdzy i ponownie zostali odparci spod bram Ekrund. Demony utrzymały się.

Oswald's imperial army, with its countless infantry and powerful force magic (mage dozen) stood under the walls of Ekrund for the second time. Renewed strength of people  moved towards the fortress wanting to quickly deal with the demonic defenders. However, the defenders were again very strong, beasts of Nurgle and Plaguebearers of Nurgle was a main part of demonic army, additionally it was strengthened by the winds of magic (extra troops on the battlefield after the first daemonic turn). After a hard battle people again failed to take the fortress and again were driven back from the gates of Ekrund. They suffered heavy losses, and now all ask themselves if they try again? Demons maintained the fortress on Mount Bloodhorn Ekrund.

Tezcalipoca (Liz) – Breynis (DE)
W międzyczasie daleko na południu rozegrała się druga bitwa jaszczuroludzi w Badlands. Starli się oni z Mrocznymi Elfami z samą Breyniss na czele. Zacięta bitwa miała się już ku końcowi, obie strony poniosły straty lecz wszystko wskazywało na to że to jaszczuroludzie obronią swoje pozycje. Breyniss zdecydowała się jednak na szalony ruch który mógł dać jej zwycięztwo. Zebrała potężną dawkę mocy i wykorzystała swoje doskonałe umiejętności magiczne. Udało jej się zniszczyć sporą część armii wroga, jednak jej dusza została wciągnięta w wiry chaosu. Mroczne elfy zdobyły nowe terytoria jednak Breyniss nie powróci już z zaświatów … chyba.

Meanwhile, far to the south lizardmen fought their virgin battle in the Badlands. They clashed with the Dark Elves of the Breyniss at the helm. Fierce battle was already coming to an end, both sides suffered losses but it seemed that this lizardmen defend their positions. Breyniss decided, however, to a crazy move that could give her the victory. She gathered a huge dose of power and used its exelent magic skills. She managed to destroy a large part of the enemy army, but her soul was drawn into chaos swirls. The dark elves have gained new territories but Breyniss no longer return from the dead ... I guess.

Ludgusz (Orc) – Mefisto (ChD)
Ku wielkiej wściekłości goblińskiego przywódcy Koklusha, orcze i goblińskie plemiona opuściły terytorium gdzie orkowie wznieśli swoją twierdzę Stormhenge. Koklush natychmiast wysłał tam jednego ze swych orczych wodzów, Ludgusza. Armia zielonoskórych przybyła jednak zbyt późno. Wracające z łupieżczej wyprawy oddziały krasnoludów chaosu już zbliżały się do twierdzy chcąc szybko ją zasiedlić.
Ludgusz nie namyślając się ruszył na nich nie chcąc dopuścić do przejęcia twierdzy. Bitwa rozegrała się bardzo szybko, dodatkowo w pobliżu pola bitwy schował się oszalały orczy mag rzucający na oślep zaklęcie „Stopa Morka”.  Wszystko w tej bitwie było przeciwko Ludguszowi, potężna horda orków zdezerterowała tuż przed bitwą i Ludgusz postawiony został w bardzo ciężkiej sytuacji.
Krasnoludy chaosu przejęły inicjatywę i wybito niemal wszystkich orków. Na polu bitwy pozostał jednak Ludgusz oraz jego osobisty chorąży. Ludgusz jednak widząc porażającą przewagę krasnoludów postanowił wycofać się. Pozostawił za sobą ciała kilku Khanów oraz rannego generała krasnoludów który cudem uniknął śmierci z jego ręki. Krasnoludy przejęły pole i opanowały twierdzę Stormhenge tworząc sobie przyczółek na północy do łupieżczych wypadów. Armia Ludgusza wycofała się głęboko na ziemie orków aby uzupełnić stan liczebny.

(wynik 16:4 dla armii Mefisto)Orc and goblin tribes left the territory where the orcs (Ugrut himself) built his fortress of Stormhenge. Koklush was in rage because of it. He immediately sent there one of his new orc chieftains, Ludgusz. Unfortunatelly, Greenskin army arrived there too late. Troops of Chaos dwarves returning  from marauding expedition were already approaching the fortress, wanting to settle it quickly.
Ludgusz without thinking attacked them, not wanting to admit to seize the fortress. The battle took place very quickly, also near the battlefield hide the mad orc shaman, casting blindly the spell "the foot of Morka”. Everything in this battle was against Ludgusz army, a massive horde of orcs deserted just before the battle and Ludgusz was placed in a very difficult situation.
Chaos Dwarves took the lead and smashed almost all the orcs. On the battlefield, however, remained Ludgusz and his personal ensign. Ludgusz was forced to withdraw. He left behind a few Khans body and the wounded dwarves General who narrowly escaped. Dwarves have taken over the field and conquered the fortress Stormhenge creating a foothold in the north to the predatory incursions. Army of Ludgusz retreated deep into the lands of the orcs to replenish the state in numbers.

Comments

  1. Want To Boost Your ClickBank Traffic And Commissions?

    Bannerizer makes it easy for you to promote ClickBank products with banners, simply visit Bannerizer, and get the banner codes for your chosen ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator Tool to promote all of the ClickBank products.

    ReplyDelete

Post a Comment